20.12.2018

Ustrojstvo Hrvatske vatrogasne zajednice

Odredbom koju je usvojio Hrvatski sabor, Hrvatska vatrogasna zajednica se od 1. siječnja 2020. godine ustrojava kao središnji državni ured.


Nakon što je na sjednici Vlade održanoj 6. prosinca 2018. godine u Karlovcu usvojen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona, navedeni je prijedlog Zakona poslan u hitnu proceduru u Hrvatski sabor.

U usvojenom Nacrtu prijedloga je navedeno kako se od 1. siječnja 2020. godine ustrojava Središnje državno tijelo za vatrogastvo, a da do tada poslove iz vatrogasnog djelokruga provodi Hrvatska vatrogansna zajednica. Kako je objasnio i sam ministar uprave Lovro Kuščević, vjeruje se kako će na ovakav način poslovi vatrogastva biti još kvalitetnije uređeni te da će se na još bolji i kvalitetniji način štititi imovina i životi sugrađana.

Na 10. sjednici Hrvatskog sabora održanoj 14. prosinca 2018., usvojen je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, s konačnim prijedlogom Zakona.

Što donosi usvojeni Zakon?
Stupanjem na snagu ovoga Zakona, navodi se u članku 7., glavni vatrogasni zapovjednik zadržava sve ovlasti i odgovornosti utvrđene posebnim zakonom. Na prijedlog ministra unutarnjih poslova uz prethodnu suglasnost Hrvatske vatrogasne zajednice iz stavka 1. ovoga članka, Vlada Republike Hrvatske imenuje glavnog vatrogasnog zapovjednika do početka rada središnjeg državnog ureda iz članka 18. ovoga Zakona. U članku 23., stavak 3, navedeno je kako se glavni vatrogasni zapovjednik u odnosu na preuzete državne službenike smatra čelnikom tijela. Čelnik Hrvatske vatrogasne zajednice dužan je donijeti pravilnik o unutarnjem redu Hrvatske vatrogasne zajednice u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu uredbe iz stavka 3. ovog članka.

Hrvatska vatrogasna zajednica obavljat će preuzete poslove vatrogastva sukladno ovom Zakonu, do donošenja posebnog zakona kojim će se cjelovito urediti vatrogasna djelatnost, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. U članku 30. je navedeno kako će Vlada RH u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti uredbu o unutranjem ustrojstvu Hrvatske vatrogasne zajednice.

U članku 10., stavak 2, Zakon predviđa ustrojavanje Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg tijela državne uprave od 1. siječnja 2020. godine kako bi se u međuvremenu, na cjelovit način, uredila djelatnost vatrogastva, uzimajući pri tome u obzir dosadašnje iskustvo u radu Državne uprave za zaštitu i spašavanje te poteškoće u koordinaciji vatrogasnih aktivnosti. Do ustrojavanja Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg državnog ureda poslove vatrogastva preuzet će Hrvatska vatrogasna zajednica osnovana Zakonom o vatrogastvu (Narodne novine, br. 58/93 i 87/96) koja je nastavila s radom sukladno Zakonu o vatrogastvu 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 174/04, 38/09 i 80/10).

U Članku 29.a navodi se kako Hrvatska vatrogasna zajednica obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na vatrogastvo; provodi osposobljavanje pripadnika vatrogasnih postrojbi; pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama te obavlja i druge poslove u svezi vatrogastva. Hrvatska vatrogasna zajednica obavlja i druge poslove koji su joj stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Hrvatska vatrogasna zajednica osnovana Zakonom o vatrogastvu preuzima iz djelokruga Državne uprave za zaštitu i spašavanje poslove vatrogastva te državne službenike koji su danom stupanja na snagu ovog Zakona zatečeni na obavljanju poslova vatrogastva i dužna im je ponuditi ugovore o radu. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, Hrvatska vatrogasna zajednica iz stavka 1. ovoga članka razmjerno preuzetim poslovima preuzima na korištenje opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Stupanjem na snagu ovoga Zakona Ministarstvo unutarnjih poslova utvrdit će popis opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, financijskih sredstava, prava i obveza Državne uprave za zaštitu i spašavanje, navodi se u stavku 1, članka 23.

Ovaj Zakon objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine, osim (...) članaka 1. i 18. u djelu kojim se ustrojava Hrvatska vatrogasna zajednica, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020. godine.
Ovo odredbom ustrojava se Hrvatska vatrogasna zajednica od 1. siječnja 2020. godine kao središnji državni ured.

Nadalje, utvrđuje se da državni službenici i namještenici koji su danom stupanja na snagu ovoga Zakona zatečeni na obavljanju poslova vatrogastva nastavljaju obavljati te poslove kao i druge poslove prema nalogu i primati plaću prema dosadašnjim rješenjima, odnosno ugovorima o radu, do sklapanja novih ugovora o radu sa Hrvatskom vatrogasnom zajednicom. Također, odredbama ovoga članka utvrđuje se da će Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatska vatrogasna zajednica razmjerno preuzetim poslovima preuzeti državne službenike i namještenike Državne uprave za zaštitu i spašavanje koji obavljaju opće, financijske, administrativne i pomoćno-tehničke poslove. Također, utvrđuje se da će u svrhu provedbe istog Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatska vatrogasna zajednica sklopiti sporazum kojim će se utvrditi točan broj preuzetih državnih službenika i namještenika Državne uprave za zaštitu i spašavanje i urediti sva pitanja koja se odnose na njihov radno pravni status te da do reguliranja njihovog radno pravnog statusa sukladno važećim propisima i sklopljenom sporazumu, preuzeti službenici i namještenici nastavljaju obavljati poslove i primati plaću prema dosadašnjim rješenjima, odnosno ugovorima o radu i zadržavaju sva prava iz radnog odnosa sukladno dosadašnjim rješenjima i ugovorima o radu. Odredbama ovoga članka utvrđeno je i da će Hrvatska vatrogasna zajednica uskladiti svoje opće akte sa odredbama ovoga Zakona. Odredbama ovoga članka utvrđeno je da će Hrvatska vatrogasna zajednica obavljati preuzete poslove vatrogastva sukladno ovom Zakonu, do donošenja posebnog zakona kojim će se cjelovito urediti vatrogasna djelatnost, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.