Minimalni financijski standardi

2018.

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE REDOVITE DJELATNOSTI JAVNIH VATROGASNIH POSTROJBI

Danom stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine br.: 116/18) Hrvatska vatrogasna zajednica je preuzela poslove vatrogastva Državne uprave za zaštitu i spašavanje te državne službenike zatečene na obavljanju poslova vatrogastva.

Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu (Narodne novine br.: 07/18) utvrđuje se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu uključujući i osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. utvrđuju se bilančna prava jedinica lokalne samouprave koje su preuzele decentraliziranu funkciju vatrogastva (Narodne novine br.: 7/18)

Odredbe točke XI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2018. propisuju da su jedinice lokalne samouprave dužne Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje dostaviti izvještaje za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. najkasnije do 31. ožujka 2019. na obrascima JVP-DEC-IZVJEŠĆE (obrazac 1) i JVP – financiranje izvan minimalnog standard (obrazac 2).

Obrazac 1: JVP-DEC-IZVJEŠĆE
Obrazac 2: JVP – FINANCIRANJE IZVAN MINIMALNOG STANDARDA

Slijedom navedenog, molimo da popunjene i ovjerene obrasce, u fizičkom obliku i elektronskom obliku dostavite na adresu Hrvatske vatrogasne zajednice, Selska cesta 90a, Zagreb te na adresu elektronske pošte vjekoslav.bacic@hvz.hr , i dopis dostaviti na znanje Ministarstvu unutarnjih poslova, n/p Damir Trut, Nehajska 5, Zagreb.