Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

KLASA: 900-01/16-01/01
URBROJ: 363-02/01-16-6
Zagreb, 28. siječnja 2016.

 

Primjena Zakona o pravu na pristup informacijama 
(NN 25/13, 85/15)

 

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama. 
Popis tijela javne vlasti sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. sadrži podatke o 6045 tijela javne vlasti, u odnosu na koje postoje podaci o 4425 službenika za informiranje.Pozivaju se tijela javne vlasti da Povjerenici za informiranje dostave odluku o imenovanju službenika za informiranje te eventualne ispravke i dopune podataka putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
Na web adresi http://www.pristupinfo.hr/tijela-i-sluzbenici-za-informiranje/ nalazi se popis tijela javne vlasti gdje je potrebno provjeriti podatke prave osobe koja se smatra tijelom javne vlasti prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama i uvrštena je na navedeni popis.
Sva tijela javne vlasti dužna  su dostaviti izvješće o provedbi Zakona za prethodnu godinu. Rok za dostavu izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama produljen je do 15. veljače 2016. godine.  Informacije na web adresi http://www.pristupinfo.hr/vazno-produljenje-roka-za-dostavu-izvjesca-do-15-veljace-2016/.

OBVEZE TIJELA JAVNE VLASTI propisane su člancima 10. do 14. Zakona o pravu na pristup informacijama, a obuhvaćaju:

 • Objavljivanje informacija
 • Dostavljanje dokumenta u Središnji katalog službenih dokumenta Republike Hrvatske
 • Objavljivanje dokumenta u svrhu savjetovanja s javnošću
 • Javnost rada
 • Imenovanje službenika za informiranje
 • Vođenje službenog upisnika
 • Suradnja s neovisnim državnim tijelom za pristup informacijama, te dostava izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA

Članak 10.
(1) Tijela javne vlasti obvezna su na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku objavljivati:
1) zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada;
2) opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje;
3) nacrte zakona i drugih propisa te općih akata za koje se provodi postupak savjetovanja s javnošću, u skladu s člankom 11. ovoga Zakona;
4) godišnje planove, programe, strategije, upute, izvješća o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti;
5) registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa i ponovne uporabe;
6) informacije o javnim uslugama koje tijelo javne vlasti pruža, na vidljivu mjestu, uz poveznicu na one koje pruža elektroničkim putem;
7) podatke o izvoru financiranja, proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi tijela javne vlasti te podatke i izvješća o izvršenju proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta;
8) informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa;
9) informacije o postupcima javne nabave, dokumentaciju potrebnu za nadmetanje, informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije za koje postoji obveza objavljivanja sukladno zakonu kojim se uređuje javna nabava;
10) obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku te obavijest o ishodu natječajnog postupka;
11) informacije o unutarnjem ustrojstvu tijela javne vlasti, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt;
12) zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika;
13) obavijest o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce te visinom naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. ovoga Zakona;
14) odgovore na najčešće postavljena pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija, kao i ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o aktivnostima), u svrhu informiranja javnosti o svom radu i ostvarivanju njihovih prava i izvršavanju obveza.
(2) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.

Radi lakšeg razumijevanja zakonske odredbe navodimo neke od dokumenata koje Hrvatska vatrogasna zajednica objavljuje na svojoj web stranici temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama:

 • Odluke tijela Hrvatske vatrogasne zajednice
 • Zaključke sa sjednica
 • Izvješće o radu
 • Financijsko izvješće
 • Mjerila o korištenju sredstva premija osiguranja
 • Programe
 • Pravilnike
 • Dokumente vezane uz javnu nabavu
 • Natječaje ….

DOSTAVLJANJE DOKUMENTA U SREDIŠNJI KATALOG SLUŽBENIH DOKUMENTA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 10.a
(1) Tijela državne uprave i druga državna tijela, pravne osobe koje Republika Hrvatska zakonom ili podzakonskim propisom osniva ili čije osnivanje zakonom izričito predviđa te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dužne su dokumente iz članka 10. stavka 1. točaka 2. i 4. ovoga Zakona u elektroničkom obliku dostavljati u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske radi njihove trajne dostupnosti.
(2) Poslove vođenja i održavanja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske obavlja Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske.
(3) Način ustrojavanja i vođenja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove uprave.

Poslove vođenja i održavanja Središnjeg kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske obavlja Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured koji nastavlja djelatnost Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije, web adresa http://www.digured.hr/ .
Hrvatska vatrogasna zajednica dostavlja slijedeće dokumente u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske putem web adrese  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 • Časopise Vatrogasni vjesnik i Vatrogastvo i upravljanje požarima
 • Plan nabave
 • Mjerila o korištenju sredstva premija osiguranja
 • Pravilnik o fiskalnoj odgovornosti
 • Plan informativno-promidžbene i nakladničke djelatnosti
 • Program osposobljavanja
 • Strateški plan
 • Godišnji plan rada
 • Izvješće o radu
 • Izvješće o prihodima i rashodima
 • Statut  i dr.


IMENOVANJE SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Službenik za informiranje je osoba mjerodavna za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama.
            Tijelo javne vlasti obvezno je donijeti odluku kojom će odrediti službenika za informiranje, upoznati javnost sa službenim podacima o službeniku za informiranje i izvijestiti Povjerenika u roku od mjesec dana od donošenja odluke o određivanju službenika za informiranje.
Službenik za informiranje:
1) obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju tijela javne vlasti, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija,
2) unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti,
3) osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom.

VOĐENJE SLUŽBENOG UPISNIKA

Članak 14.
(1) Tijelo javne vlasti dužno je voditi poseban službeni upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u skladu s odredbama ovog Zakona.
(2) Ustroj, sadržaj i način vođenja službenog upisnika propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove opće uprave.
Tijela javne vlasti dužna su voditi Upisnik o zahtjevima, postupcima i odlukama o ostvarivanju prava na pristup informacijama. Obrazac upisnika može se preuzeti na web adresi: http://www.pristupinfo.hr/preuzimanje-obrazaca/ .

Obrasci za ostvarivanje prava na pristup informacijama mogu se naći na web stranici Povjerenika za informiranje http://www.pristupinfo.hr/ .

Načelnik
Željko Popović