Koje uvjete moraju zadovoljavati vatrogasni pristupi

Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe propisuju se uvjeti koje moraju zadovoljiti vatrogasni pristupi do građevine kako bi se vatrogasnoj tehnici omogućio dohvat otvora na vanjskim zidovima radi spašavanja osoba i gašenja požara.

Vatrogasni pristupi moraju biti osigurani:

 • najmanje s jedne strane, i to duže, kod građevina niske stambene izgradnje (prizemne i jednokatne) i kolektivnog stanovanja, te građevina koje imaju obostrano orijentirane stambene jedinice, a čija visina ne prelazi četiri kata;
 • najmanje s dvije duže strane građevine kod građevina i prostora za javne skupove (kinematografi, kazališta, koncertne dvorane, sportske dvorane, prostori za vjerske obrede 1 sl.), građevina namijenjenim odgoju i obrazovanju, bolnica, hotela, trgovačkih, industrijskih i visokih građevina kao i stambenih građevina kolektivne izgradnje s jednostrano orijentiranim stambenim jedinicama, stambenim građevinama koje imaju više od četiri kata, te svim drugim građevinama i prostorima u kojima se okuplja, radi i boravi više od 100 osoba;
 • kod pojedinih kategorija građevina, bez obzira na namjenu, ovisno o:
 1. tlocrtnoj prostranosti i razvedenosti građevina,
 2. konfiguraciji terena, te
 3. izgrađenosti okoliša

 

Pojedini izrazi upotrijebljeni u Pravilniku znače:

 • vatrogasni pristupi su čvrste površine koje svojim parametrima (širina, radijus, nosivosti i dr.), omogućavaju da vatrogasna i spasilačka vozila i oprema dođu do ugrožene građevine i svih otvora na njenom vanjskom zidu radi spašavanja osoba i gašenja požara;
 • vatrogasni prilazi su površine koje se direktno nastavljaju na javne prometne površine, a omogućavaju kretanje vatrogasnih vozila do površina uzduž građevina predviđenih za operativni rad vatrogasnih vozila na spašavanju osoba i gašenju požara;
 • površine za operativni rad ili manevriranje su čvrste površine koje su direktno ili preko vatrogasnih pristupa povezane s javnim prometnim površinama. One služe za postavljanje vatrogasnih vozila prilikom poduzimanja akcija spašavanja i gašenja.

 

Osnovni uvjeti za vatrogasne pristupe

Samo pristupi koji se nalaze uzduž vanjskih zidova građevina na kojima su otvori, mogu se koristiti kao vatrogasni pristupi.

Pristupi koji se nalaze uzduž vanjskih zidova građevina na kojima nema otvora, ne mogu se koristiti kao vatrogasni pristupi za tu građevinu.

 

Kategorizacija vatrogasnih pristupa

Kao vatrogasni pristupi mogu se koristiti površine:

 • kolnika javnih prometnica;
 • kolnika pristupnih putova do građevine
 • kolnika prolaza kroz građevinu;
 • građevina (rampi, ploča uzdignutih pješačkih tragova uz građevinu, površine nižih dograđenih dijelova građevina uz više građevinna i sl );
 • pločnika i tragova predviđenih za pješake te
 • sve ostale površine na terenu čiju nosivost omogućuje prolaz i rad vatrogasnih vozila.

 

Oblikovanje vatrogasnih pristupa

U pravilu vatrogasne pristupe treba planirati tako da omogućavaju kretanje vatrogasnog vozila vožnjom naprijed.

Vatrogasni pristup oko visokih građevina treba planirati tako da je kretanje vatrogasnih vozila moguće isključivo vožnjom naprijed.

Slijepi vatrogasni pristupi duži od 100 m moraju na svom kraju imati okretališta koja omogućavaju sigurno okretanje vatrogasnih vozila.

 

Nosivost vatrogasnih pristupa

Nosivost vatrogasnih pristupa treba biti takva da omogući kretanje i rad vatrogasnih vozila.

Nosivost građevinskih konstrukcija, čije su površine predviđene da posluže kao vatrogasni pristup, treba biti takva da podnese osovinski pritisak od 100 kN.

 

Dijelovi vatrogasnog pristupa

U pravilu vatrogasni pristupi sastoje se od:

 • vatrogasnih prilaza i
 • površina za operativni rad vatrogasnih vozila

 

Uvjeti korištenja vatrogasnih pristupa

Da bi se vatrogasni pristupi u određenom trenutku mogli koristiti u svrhu kojoj su namijenjeni potrebno je:

 • da budu vidljivo označeni oznakama sukladno hrvatskim normama ili pravilima tehničke prakse;
 • da se na površinama koje se nalaze između vanjskih zidova građevina i površina za operativni rad vatrogasnih vozila ne postavljaju građevine ili zasađuju visoki drvoredi koji priječe slobodan manevar vatrogasne tehnike;
 • da na površinama koje su isključivo namijenjene za rad s vatrogasnom tehnikom budu postavljene rampe kako bi se spriječio dolazak drugih vozila,
 • da budu stalno prohodni u svojoj punoj širini.


  Autor: SM
  www.zastita.com.hr