Koje mjera je potrebno poduzeti da bi se pravilno zaštitili


Opasne tvari

Opasnim tvarima smatraju se takve tvari koje zbog svojih svojstava (otrovnost, zapaljivost, eksplozivnost, korozivnost i sl.) mogu ugroziti zdravlje ili život ljudi, prouzročiti materijalnu štetu ili ugroziti i oštetiti okolinu (tlo, vodu, zrak).

Iako su mnoge opasne tvari opasne kako za čovjeka tako i za njegovu okolinu ne možemo se odreći korištenja takvih tvari jer su one temelj mnogih tehnoloških procesa i sl.

Mnogi ljudi zbog toga što suvremena industrijska proizvodnja omogućava proizvodnju velikog broja opasnih tvari dolazi u dodir sa opasnim tvarima, s toga se pri rukovanju s opasnim tvarima smanjuje ili izbjegava opasnost za život ili zdravlje osoba koje su u neposrednom dodiru sa tim tvarima, kao i da se izbjegnu opasnosti za druge osobe i širu okolinu potrebno je da poznajemo sve glavne karakteristike tih tvari i postupke za sigurno rukovanje.

To se posebno odnosi na radnike koji prevoze te tvari kao i postupke za sigurno rukovanje (priprema tvari za prijevoz, utovar, istovar i usputne manipulacije).

Prijevoz opasnih tvari u RH uređuje se Zakonom o prijevozu opasnih tvari, tj. utvrđuju se uvjeti za prijevoz opasnih tvari u svim granama prometa i način poduzimanja pojedinih mjera u svezi s prijevozom.

Uzimajući u obzir brojnost opasnih tvari, raznolikost svojstava, moguća štetna djelovanja, postojanje velikog broja pravila kojima su uređeni postupci sa opasnim radnim tvarima uzeti su u obzir korištenje raznih međunarodnih konvencija kao npr. ADR - europski sporazum o cestovnom prijevozu roba u međunarodnom prometu, željeznički prijevoz – RID, morski prijevoz – SOLAS itd.

Pod pojmom mjera zaštite od požara pri prijevozu opasnih tvari podrazumijevaju se mjere koje treba poduzimati već kod odabira ambalaže, kod pakiranja, kod utovara i istovara te kod prijevoza opasnih tvari.

Zahtjevi odabira ambalaže i način pakiranja:

 • ambalaža mora biti zatvorena i nepropusna tako da se spriječi prosipanje, curenje i gubljenje sadržaja,
 • materijal od kojeg je napravljena ambalaža ne smije reagirati sa opasnom tvari koja se u nju pakira,
 • za tvari osjetljive na vodu ambalaža mora spriječiti da opasna tvar dođe u dodir čak i sa vlagom iz uzduha,
 • posude, cisterne, kontejneri i druge vrste ambalaže za prijevoz opasnih tvari moraju biti izrađene u skladu sa posebnim propisima,
 • osnovna ambalaža ako je lomljiva mora biti zaštićena posebnom zaštitnom ambalažom
 • posude za prijevoz tekućih opasnih tvari ili opasnih tvari natopljenih u neku tekućinu i posude za pakiranje otopljenih opasnih tvari kao i zatvarači tih posuda moraju izdržati unutarnji tlak u posudi kako pri normalnim uvjetima, tako i pri porastu temperature (do čega redovito dolazi u ljetnom periodu), zbog toga posude ne smiju biti prepunjene,
 • posude namijenjene prijevozu opasnih tvari volumena većeg od 150 l moraju biti izrađene od čeličnog lima ili nekog drugog prikladnog materijala,
 • ako je ambalaža za prijevoz opasnih tvari izrađena od lomljiva materijala, te ako se pakira u skupine, ukupna težina skupine opasne tvari i ambalaže ne smije prelaziti težinu od 75 kg, a ako se pri istim uvjetima radi o nelomljivoj ambalaži, dozvoljena težina skupine opasne tvari i ambalaže je 150 kg,
 • paleta opasne tvari u kojoj se nalaze pojedinačna ili skupna pakiranja moraju se označiti odgovarajućim natpisima i listićima opasnosti.


Utovar i istovar opasnih tvari
:

 • mogu se obavljati samo na mjestima gdje ne može doći do ugrožavanja ljudi, okoline i prometa,
 • mjesta utovara moraju biti opremljena uređajima za utovar i istovar, uređenim pristupima sa postavljenim znakovima opasnosti, upozorenja, te drugom opremom ovisno o vrsti opasne tvari i
 • opasnostima vezanim uz manipulaciju na mjestu utovara,
 • mjesta utovara moraju biti opremljena ručnim i prijevoznim vatrogasnim aparatima,
 • ako na utovarno-istovarnim mjestima manipuliramo određenim vrstama opasnih tvari (eksplozivne, zapaljive tekućine s plamište do 55oC – I i II grupe po ADR-u) na takvim mjestima el. Instalacija mora biti izvedena u protueksplozijskoj zaštiti (S-izvedbi), zatim moraju biti provedene mjere odvođenja statičkog elektriciteta.


Potrebno je zabraniti:

 • držanje tvari i uređaja koje mogu izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje,
 • upotrebu otvorenog plamena, alata koji iskre, pušenje i upotrebu sredstava za pripaljivanje (upaljači, šibice),
 • upotrebu uređaja sa ložištem ili iskrištem,
 • postavljanje nadzemnih el. Vodova bez obzira na napon,
 • rad motora vozila u tijeku utovara ili istovara,
 • pristup osobama koje nisu neposredno vezane uz manipulaciju utovara-istovara
 • sve navedene zabrane treba istaknuti u obliku propisanih znakova i znakova upozorenja.

U zatvorenim prostorima u kojima se vrši manipulacija utovar-istovar opasnih tvari treba postaviti uređaj za automatsku detekciju povećane koncentracije opasnih plinova.

Na prijevoz se mogu dati samo one opasne tvari koje zadovoljavaju uvijete ADR-a , a za svaku tvar se daje odgovarajuća isprava.

Vozila za prijevoz opasnih tvari moraju biti izrađena, opremljena i označena u skladu sa zahtjevima ADR-a i tehnički ispravna.

Osoba koja upravlja prevozim sredstvom kojim se prevoze opasne tvari dužna je posjedovati ispravu o prijevozu opasne tvari, potvrdu o ispitivanju vozila, certifikat ispravnosti vozila, potvrdu o stručnoj osposobljenosti za upravljanje tim vozilom i upute o posebnim mjerama sigurnosti.

Opasne tvari su razvrstane u određene kategorije baš na temelju njihovih specifičnih opasnosti, zato pri prijevozu opasnih tvari raznih klasa razmatramo neke posebne mjere koje je potrebno provoditi ovisno o tome koje se opasne tvari prevoze.


Autor: SM
www.zastita.com.hr