Građevine i postrojenja

 • moraju biti okružene zaštitnim pojasom ili odvojene od susjednih objekata i okolice zidom odgovarajuće vatrootpornosti ili na drugi način sukladno Pravilniku, tako da je ugrožavanje od požara i eksplozija života i zdravlja trećih osoba, njihove imovine i okoliša, kao i ugrožavanje građevine i postrojenja od zapaljenja izvana svedeno na najmanju moguću mjeru.

Građevine i postrojenja

 • moraju se izgraditi, opremiti, održavati i rabiti sukladno Pravilniku i hrvatskim normama.

Pri izgradnji, opremanju, održavanju i rabljenju građevina i postrojenja, pored hrvatskih normi iz ovog dijela, mogu se koristiti i norme iz popisa normi tiskane uz Pravilnik.
 
Ako se temeljem znanstvenih spoznaja ili prihvaćene tehničke prakse u razvijenim zemljama svijeta utvrdi da se isti stupanj sigurnosti glede zaštite od požara i eksplozija može ostvariti na drugi način, može se odstupiti od ovog dijela samo uz predočenje dokaza o tome i ukoliko to odobri nadležno tijelo za nadzor zaštite od požara Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu.

Za nove tipove postrojenja

 • koji se isprobavaju ili ispituju u svrhu izvoza ili prodaje proizvoda mora se sastaviti program kojim se utvrđuju pojedini postupci te mjere zaštite od požara i eksplozije koje se moraju poduzeti, kako bi rizici od požara i eksplozije prilikom isprobavanja i ispitivanja postrojenja bili svedeni na najmanju moguću mjeru.

Ako postrojenju pripada i drugo postrojenje ili uređaj

 • na koji se primjenjuju posebni propisi i norme odnosno za koje je propisan poseban nadzor (npr.; postrojenja parnih kotlova, posude pod tlakom, uređaji za punjenje ili pretakanje komprimiranih, ukapljenih ili pod tlakom otopljenih plinova, vodovi pod unutarnjim nadtlakom za zapaljive, nagrizajuće ili otrovne plinove, pare i tekućine, dizala, acetilenska postrojenja i skladišta kalcij karbida, medicinskotehnički uređaji i dr.), onda se na njih primjenjuju i ti posebni propisi i norme te obavlja poseban nadzor.

Građevine i postrojenja

 • štite se od opasnosti od groma i statičkog elektriciteta sukladno posebnim propisima, ukoliko ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

Ako zapaljiva tekućina pored kategorije "zapaljivosti" pripada i u kategoriju "opasnost po zdravlje" ili "reaktivnost" prema HRN Z.C0.012, onda se na njih primjenjuju i posebni propisi i norme u svezi s tim.

Korisnik građevina i postrojenja

 • obvezan je na zahtjev nadležnog tijela dati dokaz za zapaljive tekućine o skupini, kategoriji i stupnju opasnosti prema HRN Z.C0.007 odnosno prema HRN Z.C0.012.

Ako korisnik građevine ili postrojenja ne dostavi na uvid dokaze iz stavka 1. ovog članka u određenom roku, nadležno tijelo zahtijevat će provedbu propisanih mjera kao za zapaljive tekućine I. A skupine.
Korisnik građevina i postrojenja obvezan je osigurati cjelovito provođenje tehničkih i organizacijskih mjera zaštite od požara i eksplozija predviđenih sustavom zaštite od požara.
Korisnik građevina i postrojenja obvezan je zaposlenicima u razumljivom obliku u pogonskim uputama navesti postupke i mjere za siguran rad i sprječavanje nastanka požara i eksplozija za svaki dio tehnološkog procesa sa zapaljivim tekućinama.

U sklopu pogonskih uputa iz ovog dijela moraju biti navedeni postupci gašenja odnosno sprečavanja nastanka i širenja požara, koji su prilagođeni tehnološkim odnosno mjesnim uvjetima.
 
Pogonske upute iz ovog dijela moraju se postaviti u pogonu odnosno drugom mjestu korištenja zapaljivih tekućina na prikladnom vidljivom mjestu i uvijek biti jasno čitljive.
Korisnik građevina i postrojenja obvezan je obaviti osposobljavanje djelatnika prema uputama iz ovog dijela prije zaposlenja u pogonu i najmanje jedanput godišnje obaviti provjeru osposobljenosti.
 
Osposobljavanje i provjera osposobljenosti djelatnika prema ovom dijelu, ne isključuje obvezu drugih vidova osposobljavanja ako je to određeno posebnim propisom.
 
Korisnik građevina i postrojenja za zapaljive tekućine obvezan je djelatnicima omogućiti druge vidove osposobljavanja iz ovog dijela.
 
Odredbe Pravilnika odnose se i na korisnike zapaljivih tekućina u građevinarstvu i sl. djelatnostima.
 
U građevini i na postrojenju uređaji, sustavi i drugi elementi za mjerenje, upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa, sprječavanje nastanka i širenje požara ili eksplozije ili drugih akcidenata te za vatrodojavu i gašenje požara moraju biti pouzdani, tj. ugrađeni i održavani u ispravnom stanju sukladno propisima, normama i uputama proizvođača.
Korisnik građevine i postrojenja mora posjedovati popis i dokumentaciju o pouzdanosti uređaja, sustava i drugih elemenata iz ovog dijela koja sadrži dokaze o kakvoći pri ugradnji te o propisanim vremenskim ispitivanjima ispravnosti i popravcima.

Popis i dokumentacija iz ovog dijela mogu se voditi i na računalu, ako je osigurana trajnost podataka predviđena za vođenje datoteka na računalima.
 
Ukoliko pojedini postupak u tijeku održavanja uređaja, sustava i drugih elemenata iz ovog dijela umanjuje njihovu funkcionalnost ili ako se radi o kvaru, korisnik je obvezan poduzeti dodatne mjere zaštite od požara za sve vrijeme dok se uređaji, sustavi i drugi elementi iz ovog dijela ne dovedu u prvobitno ispravno funkcionalno stanje.
 
Odredbe Pravilnika ne odnose se na:

 • proizvode ili poluproizvode od alkohola, koji sadrže manje od 82% težinska dijela alkohola, a uporabljavaju se za ishranu ili njegu tijela,
 • nelomljive posude za skladištenje ili prevoz otopina i homogenih smjesa koje imaju temperaturu plamišta 23° C ili višu, iz kojih se u normalnim uvjetima ne odvajaju zapaljive tekućine, a kod kojih rezultati ispitivanja prema priznatoj izljevnoj posudi od strane ovlaštene ustanove od strane Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo pokažu:
 1. vrijeme istjecanja najmanje 90 sekundi ili
 2. vrijeme istjecanja od 60 do 90 sekundi i ako ne sadrže više od 60% težinskih dijelova zapaljive tekućine ili
 3. vrijeme istjecanja od 25 do 60 sekundi i ako ne sadrže više od 20% težinskih dijelova zapaljive tekućine,
 • organske perokside i njihove otopine,
 • cijanovodike,
 • spremnike za motorno gorivo koji su sastavni dijelovi:
 1. vozila i
 2. mobilnih (terenskih) pogonskih uređaja do 300 litara, ako su s istim čvrsto povezani.Autor: VĐ
www.zastita.com