Pojmovi u području prometa opasnim tvarima

PODJELA ORT:

 • klasa 1- eksplozivi,
 • klasa 2 -plinovi,
 • klasa 3 -tekućine,
 • klasa 4.1 -zapaljive krute tvari
 • klasa 4.2 -samo zapaljive tvari,
 • klasa 4.3 -tvari koje reagiraju s vodom,
 • klasa 5.1 -oksidirajuće tvari,
 • klasa 5.2 -organski peroksidi,
 • klasa 6.1 –otrovi,
 • klasa 6.2 -infektivne tvari,
 • klasa 7 -radioaktivne tvari,
 • klasa 8 -nagrizajuće tvari,
 • klasa 9 -ostale opasne tvari.

ADR

 • je Europski sporazum o prijevozu opasnih roba.

KEMLEROV BROJ

 • je identifikacijski broj opasnosti- postavlja se na vozila na pločama opasnosti (prvi broj-značenje po klasama, drugi-vrsta opasnosti, umnoženi brojevi predstavljaju veliku opasnost),
 • prvi broj (značenje po klasama)-3-zapaljive tekućine,
 • drugi broj (vrsta opasnosti)-3-opasnost od zapaljenja,
 • identifikacijski broj tvari(UN broj). 

 
Umnoženi brojevi-33-lako zapaljiva tekućina  (s plamištem do 23°C).
 
UN broj

 • u donjem dijelu ploče opasnosti-identifikacijski broj opasne tvari.

VOZAČ I UVJETI ZA PRIJEVOZ ORT

 • mora navršiti 21 godinu,
 • mora se osposobiti za prijevoz opasnih tvari određene klase koju će prevoziti,
 • mora imati vozačku dozvolu za određenu vrstu kategorije.

OZNAČAVANJE AMBALAŽE 

 • oznaka ili kodni broj ambalaže sastoji se od ARAPSKOG broja koji označava vrstu ambalaže, a u slučaju mješovite ambalaže koriste se dva velika slova, od kojeg prvi označava materijal unutarnje ambalaže a drugi vanjske.

ZAJEDNIČKI PRIJEVOZ OPASNE TVARI

 • mora se paziti da  ne dođe do slijedećih pojava,
 • gorenja ili značajnog porasta topline,
 • oslobađanja zapaljivih ili otrovnih plinova,
 • stvaranja nagrizajućih tvari,
 • stvaranja nestabilnih tvari.

UTOVAR I ISTOVAR ORT

 • obavljaju se na mjestima koja ne mogu ugroziti život i zdravlje ljudi, materijalna dobra, te sigurnost prometa, na mjestima utovara i istovara zabranjeno je:
 • držati tvari i uređaju koji mogu izazvati požar i njegovo širenje,
 • rad s otvorenim plamenom,
 • pušenje i upotreba sredstva za paljenje,
 • upotreba sredstava koja imaju ložišta,
 • rad s iskrećim alatima,
 • postavljanje nadzemnih vodova bez obzira na napon,
 • rad motora prijevoznog sredstva,
 • uređaj za utovar i istovar mora biti ispravan da se isključi mogućnost istjecanja,
 • prijevozna sredstva čija ort ima plamište ispod 55 °C , te koja kod pretovara ima za 4/5 temperaturu veću od plamišta  moraju biti uzemljena za odvođenje statičkog elektriciteta.

ISPRAVE ZA PRIJEVOZ ORT

 • isprava za prijevoz opasne tvari-podatke o vrsti opasnosti, naznaku pošiljatelja da je udovoljeno uvjetima za prijevoz, naziv pošiljatelja i primatelja, pisane upute koje se moraju prilikom prijevoza primijeniti, potpis i pečat pošiljatelja,
 • upute o posebnim mjerama sigurnosti tijekom prijevoza,
 • certifikat o ispitivanju vozila za određenu tvar,
 • ADR potvrda osposobljenosti vozača za prijevoz ort,
 • potvrda o ispitivanju vozila.

ODOBRENJA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI

 • eksplozivi - u unutarnjem prijevozu PU iz mjesta iz kojeg se šalje pošiljka, a u međunarodnom MUP,
 • otrovi - za prijevoz u unutarnjem i međunarodnom prijevozu odobrava Ministarstvo zdravstva,
 • radioaktivne tvari- za prijevoz u unutarnjem i međunarodnom prijevozu odobrava Ministarstvo zdravstva.

PUNJENJE POSUDE OVISI O

 • tvari koja se prevozi, te o njezinim fizikalno-kemijskim svojstvima-prvenstveno plamište.

OZNAČAVANJE VOZILA

 • osnovna oznaka je ploča 400x300 mm, ploča je narančaste boje s crnim obrubom od 15 mm, ploča je vodoravno podijeljena na dva jednaka dijel crnom crtom od 15 mm,u gornjem dijelu se nalazi Kemlerov broj, a u donjem UN broj – listice opasnosti-su naljepnice propisanih dimenzija, boja i brojeva kojima se dodatno obavještavaju sudionici u prometu o opasnim tvarima - listice o osnovnoj opasnosti i dodatnoj opasnosti, propisane su za određenu klasu, razlikuju se bojom i simbolom a u donjem dijelu mogu imati zvjezdicu i broj pripadajuće klase opasnosti.

RADIOAKTIVNOST

 • doza zračenja određuje se na površini ambalaže i na određenoj udaljenosti, a razina zračenja određena je za kategoriju radioaktivne tvari, a ko se ljudi ozrače ekvivalentnom dozom 4 Sv polovica će umrijeti, a ta vrijednost je uzeta za letalnu dozu,
 • jedinica za mjerenje ekvivalentne doze  naziva se SIVERT-iznosi 1 GREY(energetska doza)pomnožen s faktorom kvalitete Q.

PODJELA PLINOVA 

 • stlačeni (zrak,kisik,dušik),
 • duboko pothlađeni (tekući kisik, zrak),  
 • otopljeni pod tlakom (disuplin, amonijak).

PODJELA VOZILA ZA PRIJEVOZ EKSPLOZIVA 

 • vozilo Ex/II je konstruirano i opremljeno tako da je eksploziv zaštićen od vanjskih opasnosti i vremenskih nepogoda, -vozilo Ex/III su zatvorena vozila tipa Ex/II-vanjska stirjnka metalna, a unutarnja drvena debljine 10 mm.

CESTE ZA PRIJEVOZE ORT

 • propisane su u Zakonu o prijevozu ort čl. 79 stavak 3.

PRIJEVOZ ORGANSKIH PEROKSIDA 

 • prevoze se u vozilima u kojima se kontrolira temperatura, temperatura organskog peroksida ne smije preći temperaturu koja je za određeni peroksid granična da ne bi došlo do termičke razgradnje.

PRIJE ULASKA U LUKU

 • brod koji prevozi ort mora lučkoj kapetaniji dostaviti deklaraciju o ort, a ako se rukuje na brodu s ort mora se dostaviti i deklaracija o ort za brod, (tehnički naziv, klasa tereta, UN broj, način pakovanja, količinu i način rukovanja ort).

 

OZNAČAVANJE VOZILA ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI
Sva vozila koja prevoze opasne tvari moraju biti propisno označena, sukladno ADR-u, ploča koja je narančaste boje s crnim obrubom debljine 15 mm, a podijeljena je crnom vodoravnom crtom debljine 15 mm na dva jednaka dijela. Brojevi u poljima ploče su 100 mm visoki, a njihova debljina mora iznositi 15 mm. Navedeni brojevi moraju biti čitki i vidljivi nakon 15-minutne izloženosti vatri.
Vozila cisterne ili transportne jedinice sa jednim ili više spremnika namijenjenih prijevozu opasnih tvari treba dodatno označiti na obje strane svakog spremnika ili odjeljka (komore), jasno vidljivo a paralelno s uzdužnom osi vozila, pločama narančaste boje (koja nose oznake opasnosti i UN broj), gore opisanom.
Kad vozila cisterni ili transportnih jedinica s jednim ili više spremnika namijenjenih prijevozu opasnih tvari UN brojeva 1202, 1203, 1223 ili zrakoplovnog goriva UN broja 1268 ili 1863, ali ne i ostalih opasnih tvari nije neophodno bočno postaviti narančaste ploče kao što je prethodno opisano ukoliko su na prednji i stražnji dio transportne jedinice postavljene ploče sa UN brojevima i oznakama opasnosti one tvari koja ima najnižu točku plamišta.
Vozila, cisterne, kontejnerski spremnici, prenosivi spremnici ili posebno opremljena vozila ili kontejneri za koje se zahtjeva oznaka tvari s povišenom temperaturom moraju biti označena s obje bočne strane, kao i sa stražnje strane tom oznakom. Oznaka tvari s povišenom temperaturom sastoji se od crveno obrubljenog trokuta duljina stranica najmanje 250mm u čijem središtu je simbolički prikaz termometra. 
Prema ADR-u na vanjskim površinama, vozila, kontejnera, MEGC-ija (Multiple element gas container), kontejnerskih i prenosivih spremnika moraju biti istaknute listice opasnosti, dimenzija 100x100mm, lijepe se na vanjske vidljive površine. Osim posebnih odredbi za listicu 7D, sve ostale moraju imati stranice minimalne duljine 250 mm. Paralelno s rubovima moraju biti crne boje simbola, a odmaknute od rubova 12,5mm. Visina slova ne smije biti manja od 25mm. Listica 7D mora imati stranice duljine 250 mm, paralelno s rubovima moraju biti crne crte odmaknute od rubova 5mm. Visina broja ne smije biti manja od 25 mm. Boja gornje polovice mora biti žuta, a donja bijela. Simbol mora biti crne boje, a tekst RADIOACTIVE može biti zamijenjen prikladnim UN brojem.
Kontejneri, MEGC, kontejnerski spremnici, prenosivi spremnici kao i vozila kojima se prevoze opasne tvari ili predmete dviju ili više klasa ne moraju nositi dodatne listice za tvari čija je istovrsna opasnost izražena u dodatnim listicama.
Listice koje se ne odnose na pošiljku ne smiju se nalaziti na vozilu ili moraju biti prkrivene!
Vozila koja prevoze rasute terete, vozila cisterne, vozila za prijevoz izgradnih spremnika i baterijska vozila obilježavaju se listicama s obje bočne strane, kao i sa stražnje.
Vozila koja prevoze tvari ili predmete Klase 1 moraju biti obilježena listicama s obje bočne strane, kao i sa stražnje strane transportne jedinice.
Vozila koja prevoze zapakirane ili u IBC-ima radioaktivne tvari Klase 7 , moraju biti obilježena listicama s obje bočne strane kao i sa stražnje strane transportne jedinice.
U gornjem polju navedene ploče nalaze se brojevi koji označavaju šifru osnovne opasnosti odnosno, identifikacijski broj opasnosti, poznat i kao Kemlerov broj, a to je najčešće niz od dva broja od kojih prvi broj uvijek znači oznaku klase, a slijedeći upozoravaju na dodatnu opasnost.
U donjem polju ploče su četiri broja (UN-broj) koji označavaju vrstu opasne tvari prema popisu Ujedinjenih naroda.
Tablica može biti sastavljena samo i iz jednog dijela, pa predstavlja tablicu upozorenja.
Šifra osnovne opasnosti, iskazuje se identifikacijskim brojevima opasnosti, koji se sastoje od dva ili tri broja i u iznimnim slučajevima , ispred brojevima dodatnog slova X, koji označava da je izričito zabranjeno da tvar ne smije doći u dodir s vodom.


Autor: VĐ
www.zastita.com.hr