Redakcijski pročišćeni tekst naredbe (Sl. list, br. 67/87. i 1/01.)

1. Obaveznom potvrđivanju podliježu sve vatrogasne kacige.

2. Obavezno je potvrđivanje vatrogasnih kaciga iz točke 1. ove naredbe.
Postupak potvrđivanja provodi se za proizvode iz domaće proizvodnje i iz uvoza na način da se potvrđuje tip proizvoda uz kontrolu usklađenosti proizvoda s tipom.
Pod tipom vatrogasne kacige, u smislu ove naredbe, podrazumijeva se vatrogasna kaciga istog proizvođača i istog konstrukcijskog rješenja.
 
3. Ispitivanju podliježu ove karakteristike kvalitete vatrogasnih kaciga:

 • 1) ublažavanje udara;
 • 2) otpornost prema probijanju;
 • 3) otpornost prema zapaljivosti;
 • 4) elektroizolacijska svojstva;
 • 5) bočna krutost.

4. Karakteristike kvalitete vatrogasnih kaciga, određene u točki 3. ove naredbe, ispituju se na način propisan hrvatskom normom HRN Z.B1.400 - Osobna zaštita sredstva. Vatrogasni šljem.
 
5. Karakteristike kvalitete vatrogasnih kaciga koje podliježu ispitivanju utvrđene su u hrvatskoj normi HRN Z.B1.400 - Osobna zaštitna sredstva. Vatrogasni šljem.
 
6. Proizvođač ili uvoznik, uz zahtjev za potvrđivanje što ga podnosi ovlaštenoj pravnoj osobi za potvrđivanje, dužan je dostaviti i ove podatke:

 • 1) tvrtku odnosno naziv i sjedište;
 • 2) osnovne tehničke podatke;
 • 3) tehničku dokumentaciju: crtež sa specifikacijom materijala, uputu za uporabu i rok trajanja.

Za vatrogasne kacige koje se uvoze, osim navedenih podataka, uvoznik dostavlja i podatke o isporuci: vrstu i tip proizvoda, naziv proizvođača i zemlju porijekla, broj i datum fakture, mjesto i datum prispijeća, broj carinske deklaracije i količinu.
 
7. Uzorke za ispitivanje propisanih karakteristika kvalitete vatrogasnih kaciga uzima ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje.
Za proizvode iz domaće proizvodnje uzorci se uzimaju iz proizvodnje, a za proizvode iz uvoza - sa skladišta uvoznika.
Za ispitivanje radi obaveznog potvrđivanja uzima se po pet uzoraka istog tipa.
 
8. Izvještaj o ispitivanju vatrogasnih kaciga sadrži podatke o:

 • 1) proizvodu (naziv, konstrukcija, godina prizvodnje);
 • 2) proizvođaču odnosno uvozniku (tvrtka odnosno naziv i sjedište);
 • 3) uzimanju uzoraka (broj i datum zapisnika o uzimanju uzoraka);
 • 4) količini proizvedenih odnosno uvezenih vatrogasnih kaciga;
 • 5) propisima prema kojima je obavljeno ispitivanje odnosno postupcima ispitivanja;
 • 6) rezultatima ispitivanja;
 • 7) zaključku s obrazloženjem izdavanja ili odbijanja potvrde o sukladnosti;
 • 8) broju izdane potvrde o sukladnosti;
 • 9) datumu i mjestu izvještaja o ispitivanju.

9. Za proizvode iz točke 1. ove naredbe za koje se ispitivanjem utvrdi da udovoljavaju propisanim uvjetima i zahtjevima u pogledu karakteristika kvalitete, ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje izdaje potvrdu o sukladnosti uz koju prilaže izvještaj o ispitivanju.
Ako bilo koji od ispitanih uzoraka ne udovolji uvjetima kvalitete što su propisani ovom naredbom, ponovo se uzima dvostruki broj uzoraka iz iste proizvodnje odnosno isporuke. Ako neki od ponovo uzetih uzoraka ne udovolji propisanim uvjetima kvalitete, potvrda o sukladnosti se ne izdaje.
Važenje potvrde o sukladnosti tipa prestaje i kad se izvrše izmjene u konstrukciji ili na materijalu potvrđenog tipa vatrogasne kacige. U tom slučaju proizvođač je dužan, radi ponovna potvrđivanja tipa, o izvršenim izmjenama obavijesti ovlaštenu pravnu osobu koja je izdala potvrdu o sukladnosti.
 
10. Kacigu za koju je izdana potvrda o suglasnosti, proizvođač odnosno uvoznik označava potvrdbenim znakom.
Potvrdbeni se znak označava utiskivanjem ili naljepnicom na kacigi, pri čemu veličina B iz Pravilnika o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka ("Narodne novine", br. 88/98, 165/98 i 8/99) iznosi od 10 mm do 25 mm.
 
11. Usklađenost vatrogasne kacige s potvrđenim tipom kontrolira se svake druge godine na ovaj način:
ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje uzima uzorke - tri kacige prema svojem izboru, i ispituje ove karakteristike kvalitete:

 • 1) ublažavanje udara;
 • 2) otpornost prema probijanju
 • 3) otpornost prema zapaljivosti

12. Za potvrđivanje vatrogasnih kaciga može se ovlastiti pravna osoba koja u pogledu opremljenosti i stručnih kvalifikacija kadrova udovoljava ovim uvjetima:

 • 1) da raspolaže navedenom opremom:

a) komorom za kondicioniranje;
b) aparatom za ispitivanje ublaženja udara;
c) aparatom za ispitivanje otpornosti prema probijanju;
d) aparatom za ispitivanje zapaljivosti;
e) aparatom za ispitivanje elektroizolacijskih svojstva;
f) aparatom za ispitivanje bočne krutosti;
g) ostalom uobičajenom laboratorijskom opremom;
 

 • 2) da za poslove potvrđivanja ima radnike koji imaju ove stručne kvalifikacije:

a) radnik koji rukovodi ispitivanjem kaciga - visoku školsku spremu odgovarajuće struke, najmanje s tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja vatrogasnih kaciga;
b) stručni radnik - višu ili srednju stručnu spremu odgovarajuće struke, najmanje s dvije godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja kaciga.
 
3) Provjeru osposobljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđivanje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u naredbi nije drukčije propisano.

13. Ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje dužna je potvrditi kacige u roku od 30 dana od dana uzimanja uzoraka kaciga.
 
13.a Rješenja o ovlaštenju pravnih osoba za potvrđivanje proizvoda donesena prije stupanja na snagu ove naredbe ostaju na snazi dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ove naredbe. Ovlaštene pravne osobe moraju u roku iz stavka 1. ovog članka zadovoljiti sve uvjete iz točke 12. naredbe.
 
13.b U cijelome tekstu Naredbe o obaveznom atestiranju vatrogasnih šljemova, riječ "šljem" zamjenjuje se riječju "kaciga", riječ "atestiranje" zamjenjuje se riječju "potvrđivanje", riječ "atest" zamjenjuje se riječima "potvrda o suglasnosti", riječi "organizacija udruženog rada ovlaštena za atestiranje" zamjenjuju se riječima "ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje", oznaka "JUS" zamjenjuje se oznakom "HRN", riječ "standard" zamjenjuje riječ "norma", , riječi "jugoslavenski standard" zamjenjuju riječi "hrvatska norma", a riječi "Savezni zavod za standardizaciju" zamjenjuju riječi "Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo", u odgovarajućem rodu i padežu.
14. *
* Redakcijski pročišćeni tekst Naredbe o obaveznom potvrđivanju vatrogasnih kaciga obuhvaća Naredbu o obaveznom atestiranju vatrogasnih šljemova ("Službeni list", br. 67/86.) te njezine izmjene i dopune objavljene u "Narodnim novinama", br. 1/01., u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

Autor:SM
www.zastita.hr