Naredba o obaveznom potvrđivanju aparata za zaštitu dišnih organa

1. Obaveznom potvrđivanju podliježu aparati za zaštitu dišnih organa (u nastavku teksta “aparati”), i to:

 • 1) izolacijski aparat s kisikom – HRN Z.B1.005;
 • 2) izolacijski aparat (samospasilac) s komprimiranim kisikom – HRN Z.B1.130;
 • 3) izolacijski aparat (samospasilac) s kemijski vezanim kisikom – HRN Z.B1.140;
 • 4) aparat s komprimiranim zrakom - HRN Z.B1.009;
 • 5) CO – filtrirajući samospasilac - HRN Z.B1.007;

2. Obavezno potvrđivanje aparata iz točke 1. ove naredbe provodi se ovako:

 • 1) za proizvode iz domaće proizvodnje potvrđuje se tip proizvoda, uz kontrolu usklađenosti proizvoda iz proizvodnje s potvrđenim tipom;
 • 2) za proizvode iz uvoza potvrđuje se tip proizvoda, uz kontrolu usklađenosti proizvoda iz svake partije isporuke istog tipa i porijekla.

Pod tipom proizvoda, prema ovoj naredbi, razumijeva se aparat istog proizvođača i istog konstrukcijskog rješenja za određenu primjenu.

3. Ispitivanju radi obaveznog potvrđivanja podliježu ove karakteristike kvalitete proizvoda:

 • 1) udio kisika u udahnutom zraku;
 • 2) udio ugljičnog dioksida u udahnutom zraku;
 • 3) temperatura udahnutog zraka;
 • 4) otpori pri disanju;
 • 5) nazivno vrijeme zaštite;
 • 6) masa aparata;
 • 7) korisni obujam dišne vrećice;
 • 8) nadtačni ventil;
 • 9) hermetičnost aparata;
 • 10) otpornost prema udarcima i potresima;
 • 11) kvaliteta materijala;
 • 12) otpornost aparata prema visokim i niskim temperaturama;
 • 13) funkcioniranje plućnog automata;
 • 14) funkcioniranje kisikova razvodnika.

Prije ispitivanja karakteristika kvalitete, moraju se provjeriti konstrukcija i sastavni dijelovi aparata, obilježavanje metalnih dijelova i tehnička dokumentacija.
Osim ispitivanja karakteristika kvalitete, na proizvodima obavljaju se i ergometrijska ispitivanja i ispitivanja u uvjetima eksploatacije.

4. Vrijednosti karakteristika kvalitete izolacijskih aparata, koje podliježu ispitivanju radi obaveznog potvrđivanja, utvrđene su ovim hrvatskim normama:

 • 1) hrvatskom normom HRN Z.B1.005 – Zaštita dišnih organa. Izolacijski aparat s kisikom. Tehnički uvjeti i metode ispitivanja;
 • 2) hrvatskom normom HRN Z.B1.007 – Sredstva za osobnu zaštitu. Zaštita dišnih organa CO – filtrirajući samospasilac. Tehnički uvjeti i metode ispitivanja;
 • 3) hrvatskom normom HRN Z.B1.009 – Sredstva za osobnu zaštitu. Zaštita dišnih organa. Izolacijski aparat za zaštitu dišnih organa. Aparat s komprimiranim zrakom;
 • 4) hrvatskom normom HRN Z.B1.130 – Zaštita dišnih organa. Izolacijski aparat (samospasilac) s komprimiranim kisikom. Tehnički uvjeti i metode ispitivanja;
 • 5) hrvatskom normom HRN Z.B1.140 – Zaštita dišnih organa. Izolacijski aparat (samospasilac) s kemijski vezanim kisikom. Tehnički uvjeti i metode ispitivanja.

5. Karakteristike kvalitete izolacijskih aparata ispituju se na način određen ovim hrvatskim normama:

 • 1) hrvatskom normom HRN Z.B1.005 – Zaštita dišnih organa. Izolacijski aparat s kisikom. Tehnički uvjeti i metode ispitivanja (osim točke 5.1.);
 • 2) hrvatskom normom HRN Z.B1.007 – Sredstva za osobnu zaštitu. Zaštita dišnih organa CO – filtrirajući samospasilac. Tehnički uvjeti i metode ispitivanja;
 • 3) hrvatskom normom HRN Z.B1.009 – Sredstva za osobnu zaštitu. Zaštita dišnih organa. Izolacijski aparat za zaštitu dišnih organa. Aparat s komprimiranim zrakom;
 • 4) hrvatskom normom HRN Z.B1.130 – Zaštita dišnih organa. Izolacijski aparat (samospasilac) s komprimiranim kisikom. Tehnički uvjeti i metode ispitivanja (osim točke 5.1.);
 • 5) hrvatskom normom HRN Z.B1.140 – Zaštita dišnih organa. Izolacijski aparat (samospasilac) s kemijski veznim kisikom. Tehnički uvjeti i metode ispitivanja (osim točke 5.1.).

6. Uzorke za ispitivanje proizvoda uzima ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje.
Za ispitivanje radi obaveznog potvrđivanja tipa aparata uzima se određeni broj uzoraka, i to:

 • 1) za izolacijske aparate – tri uzorka;
 • 2) za izolacijski aparat s komprimiranim kisikom – tri uzorka;
 • 3) za izolacijski aparat s kemijski vezanim kisikom – pet uzoraka;
 • 4) za izolacijski aparat s komprimiranim zrakom – tri uzoraka;
 • 5) za CO – filtrirajući samospasilac – 10 uzoraka.
   

Uz zahtjev za potvrđivanje što ga podnosi ovlaštenoj pravnoj osobi proizvođač ili uvoznik odnosno zastupnik dužan je dostaviti i ove podatke i dokumentacju:

 • 1) tvrtku odnosno ime i sjedište;
 • 2) osnovne tehničke podatke;
 • 3) crtež sa specifikacijama sastavnih dijelova aparata i tehničku uputu;
 • 4) izvještaj o završnoj kontroli kvalitete.

Za aparate koji se uvoze, osim navedenih podataka, uvoznik dostavlja i ove podatke o isporuci: vrstu i tip aparata, naziv proizvođača i zemlju porijekla, broj i datum fakture, mjesto i datum prispijeća i količinu.

7. Izvještaj o ispitivanju aparata za zaštitu dišnih organa sadrži podatke o:

 • 1) proizvodu (naziv, konstrukcija, godina proizvodnje);
 • 2) proizvođaču odnosno uvozniku (tvrtka odnosno ime i sjedište);
 • 3) uzimanju uzoraka (broj i datum zapisnika o uzimanju uzoraka);
 • 4) količini;
 • 5) propisima o hrvatskim normama prema kojima je obavljeno ispitivanje odnosno postupci ispitivanja;
 • 6) rezultatima ispitivanja;
 • 7) razlozima izdavanja ili odbijanja potvrde o sukladnosti;
 • 8) broju izdane potvrde o sukladnosti;
 • 9) datumu i mjestu sastavljanja izvještaja o ispitivanju.

8. Za proizvode za koje se ispitivanjem utvrdi da udovoljavaju propisanim uvjetima, ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje izdaje potvrdu o sukladnosti uz koju prilaže izvještaj o ispitivanju.
Potvrda o sukladnosti i izvještaj o ispitivanju izdaje se u tri primjerka. Jedan primjerak dostavlja se podnosiocu zahtjeva za potvrđivanje, drugi Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo, a treći zadržava ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje.
Ako bilo koji od ispitanih uzoraka ne udovolji uvjetima kvalitete propisanima ovom naredbom, uzima se dvostruki broj uzoraka iz iste proizvodnje odnosno isporuke. Ako neki od ponovno uzetih i ispitanih uzoraka ne udovolji uvjetima kvalitete, potvrda o sukladnosti se ne izdaje.
Potvrda o sukladnosti za tip proizvoda važi sve dok se ne obave izmjene na konstrukciji, materijalu ili proizvodnom postupku koje mogu utjecati na usklađenost proizvoda s potvrđenim tipom. Proizvođač odnosno uvoznik dužan je o obavljenim izmjenama obavijestiti ovlaštenu pravnu osobu koja je izdala potvrdu o sukladnosti radi ponovnog potvrđivanja.

9. Aparat za koji je izdana potvrda o sukladnosti, označava se potvrdbenim znakom.
Označavanje potvrdbenim znakom obavlja ovlaštena pravna osoba, naljepnicom za aparat. Visina "B" potvrdbenog znaka iznosi od 15 mm do 30 mm.
Izgled i upotreba potvrdbenog znaka utvrđeni su Pravilnikom o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka ("Narodne novine", broj 88/98, 165/98. i 8/99.)

10. Usklađenost aparata s potvrđenim tipom kontrolira se najmanje jedanput godišnje ili, ako se aparat uvozi, svaka partija isporuke kontrolira se ovako: ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje uzima uzorke – tri aparata prema svojem izboru i ispituje ove karakteristike kvalitete:

 • 1) nazivno vrijeme zaštite;
 • 2) masu aparata;
 • 3) korisni obujam dišne vrećice;
 • 4) nadtlačni ventil;
 • 5) hermetičnost aparata;
 • 6) otpornost prema udarcima i potresima;
 • 7) kvalitetu materijala;
 • 8) otpornost aparata prema visokim i niskim temperaturama;
 • 9) funkcioniranje plućnog automata;
 • 10) funkcioniranje kisikova razvodnika.

Ako rezultati ispitivanja odgovaraju vrijednostima utvrđenima u hrvatskim normama u točki 4. ove naredbe, ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje izdaje izvještaj usklađenosti s potvrđenim tipom.

11. Za potvrđivanje aparata može se ovlastiti pravna osoba koja u pogledu tehničke opremljenosti i stručnih kvalifikacija kadrova udovoljava ovim uvjetima:

 • a) raspolaže ovom opremom:
 • 1) aparaturom za ispitivanje udjela kisika i ugljičnog dioksida u udahnutom zraku, temperature udahnutog zraka i otpora pri disanju;
 • 2) vagom s mjernim opsegom do 20 kg;
 • 3) plinskim mjeračem protoka;
 • 4) mjeračem tlaka;
 • 5) električnim grijalom;
 • 6) zamrzivačem;
 • 7) ergometrijskim biciklom;
 • b) za poslove potvrđivanja ima radnike s ovim stručnim kvalifikacijama:
 • 1) za radnika koji rukovodi ispitivanjem aparata – visoka školska sprema odgovarajuće struke najmanje s tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja aparata;
 • 2) za stručne radnike – visoka školska sprema odgovarajuće struke najmanje s tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja aparata;
 • 3) za radnike koji obavljaju tehničke poslove – srednja stručna sprema odgovarajuće struke najmanje s tri godine radnog iskustva na poslovima ispitivanja aparata.
 • c) Provjeru osposobljenosti i nadzor nad ovlaštenom pravnom osobom za potvrđivanje proizvoda provodi Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo prema kriterijima norme HRN EN 45001:1996., ako u naredbi nije drukčije propisano.

12. Ovlaštena pravna osoba za potvrđivanje dužna je potvrditi aparat u roku od 30 dana od dana uzimanja uzoraka aparata.


Autor: ŠM
www.zastita.com.hr