Pravilnikom o tehničkim normativima za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom propisuju se tehnički normativi za stabilne uređaje za gašenje požara ugljičnim dioksidom koji se uključuju automatski (u nastavku teksta “stabilni uređaji”). Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na stabilne uređaje na plovnim objektima i u rudnicima s podzemnom eksploatacijom.

Stabilni uređaji upotrebljavaju se za gašenje požara kad tvar koja gori sama po sebi ne daje kisik potreban za gorenje ili ne reducira ugljični dioksid. 

Izrazi u ovom pravilniku znače:

 • 1) baterija boca jest više boca koje čine cjelinu;
 • 2) djelomična zaštita jest zaštita pojedinih predmeta ili dijela prostora unutar prostorije zasićivanjem ugljičnim dioksidom;
 • 3) detektor požara jest naprava koja otkriva nastanak neke od požarnih veličina;
 • 4) kvar jest ispad jednog od potrošača električne energije, bitnoga za rad stabilnog uređaja, ili ispad jednog od izvora za napajanje električnom energijom;
 • 5) mlaznica jest raspršivač postavljen na kraju cjevovoda s ugljičnim dioksidom;
 • 6) pothlađeni spremnik jest spremnik u kojem se sadržaj hladi rashladnim uređajem;
 • 7) potpuna zaštita jest zaštita prostora ograđenog od susjednih prostorija zidovima i vratima otpornim prema požaru zasićivanjem ugljičnim dioksidom;
 • 8) požarni sektor jest dio objekta odijeljen protupožarnim zidovima određene otpornosti da bi se požar ograničio na manju površinu.
 • 9) računski obujam jest obujam štićenog prostora prema kojem se određuje količina ugljičnog dioksida, umanjen za obujam predmeta u tom prostoru u koji ugljični dioksid ni u kakvim uvjetima ne može prodrijeti;
 • 10) sirena jest naprava za zvučnu signalizaciju;
 • 11) ručno aktiviranje stabilnih uređaja jest aktiviranje pomoću tastera ili drugih uređaja za daljinsko upravljanje.


Za stabilne uređaje upotrebljava se tehnički ugljični dioksid.

Uskladištenom količinom ugljičnog dioksida na jednome mjestu može se štititi najviše pet požarnih sektora, a količina ugljičnog dioksida određuje se prema najvećemu požarnom sektoru.

Ako se ugljični dioksid iz jednog spremnika upotrebljava i za tehnološki proces, potrebna se količina ugljičnog dioksida za gašenje požara mora automatski regulirati.

Ugljični dioksid uskladišten u bocama povezanim u baterije upotrebljava se samo za zaštitu od požara.

U hermetički zatvorenim prostorijama moraju biti ugrađene zaklopke kao odušnici, tako da tlak na strop i zidove prostorije ne premaši dopuštene granice.

 

Skladištenje ugljičnog dioksida

Ugljični dioksid skladišti se pod visokim tlakom u boce ili pod niskim tlakom u pothlađene spremnike.

Svaka boca u bateriji mora biti tako spojena sa sabirnom cijevi da se može lako zamijeniti. Spoj mora biti elastičan s ugrađenim nepovratnim ventilom.

Ventil na bocama moraju osigurati odgovarajući protok.

Promjer otvora svakog ventila mora biti najmanje 10 mm.

Na svaku bocu u bateriji mora se ugraditi uređaj za stalnu kontrolu mase punila ili uređaj koji pokazuje gubitak punila veći od 10%.

Boce koje su izgubile više od 10% punila moraju se zamijeniti ili dopuniti u roku od 36 sati.

Boce se moraju postaviti tako da se ne mogu prevrtati, a pri transportu ventili na njima moraju biti zaštićeni.

Baterija boca s ugljičnim dioksidom smješta se u posebni požarni sektor, a ako to nije moguće, baterija boca može se smjestiti i u drugi prostor koji nije ugrožen požarom, s tim da su boce opskrbljene uređajem za osiguranje od premašaja tlaka iznad najvišeg dopuštenog tlaka i da su osigurane žičanom ogradom.

U prostoriji za smještaj baterije boca s ugljičnim dioksidom ne smiju se nalaziti drugi uređaji koji mora utjecati na ispravan rad stabilnih uređaja.

Ulaz u prostoriju za smještaj baterije boca s ugljičnim dioksidom, ili prilaz bateriji, mora biti uvijek slobodan i tako postavljen da se bateriji može pristupiti i za vrijeme požara bilo u kojem požarnom sektoru što se štiti.

U prostoriji za smještaj baterije boca s ugljičnim dioksidom dopušta se temperatura od 263° K do 313° K (od -10° C do 40° C).

U pothlađenim spremnicima koji moraju biti opremljeni sigurnosnim uređajima za slučaj porasta temperature i tlaka, ugljični dioksid skladišti se pod tlakom od 15 bar do 25 bar na temperaturi od 243° K do 263° K (od -30° C do -10° C).

 

Razvodni ventil

Ako se baterija boca ili pothlađeni spremnik s ugljičnim dioksidom namijenjeni za zaštitu više od jednoga požarnog sektora, za svaki se požarni sektor ugrađuje razvodni ventil.

Presjek razvodnog ventila mora biti takav da se osigura potreban tlak ugljičnog dioksida na mlaznicama.

Pri aktiviranju stabilnih uređaja razvodni se ventili moraju automatski otvarati prije nego što se otvore ventili na sabirnom cjevovodu ili u isto vrijeme.

Osim automatskog otvaranja mora postojati mogućnost i ručnog otvaranja razvodnih ventila.

Na razvodnom ventilu mora se nalaziti jasna i vidljiva oznaka “OTVOREN-ZATVOREN”.

Razvodni ventili moraju odgovarati radnom tlaku ugljičnog dioksida i moraju biti zaštićeni od mehaničkog oštećenja.

U pravilu se razvodni ventili postavljaju pokraj baterije boca ili spremnika s ugljičnim dioksidom, a ako to nije moguće - na drugome pristupačnom mjestu, tako da se mogu brzo otvoriti.
Autor: SM
www.zastita.com.hr