Postupak ispitivanja i klase otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara 

Naputkom o postupku ispitivanja i o klasama otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima propisuje se postupak ispitivanja i klase otpornosti prema požaru zaklopki za zaštitu od požara u ventilacijskim i klimatizacijskim kanalima (u daljnjem tekstu zaklopke) kojeg provode ovlaštene organizacije prilikom obveznog atestiranja elemenata tipnih građevinskih konstrukcija.

Ispitivanje zaklopki u smislu ovog Naputka utvrđivanje je sposobnosti zaklopki s ugrađenim odgovarajućim sastavnim dijelovima da uspore širenje požara i dima iz jednog požarnog sektora u drugi kroz sustave ventilacije i klimatizacije.

 

Zaklopka se sastoji od ovih dijelova:

 • kućište,
 • zaporni dio,
 • uređivanje za zatvaranje (npr.: opruga, uteg, pogonski mehanizam s opružnim pogonom za vraćanje u prvotni položaj, električni pogon koji zatvara dok struja ne teče, pneumatski pogon koji zatvara dok nema tlaka),
 • element za aktiviranje
 • pokazivač položaja zapornog dijela.


Ispitivanje

 • Ispitivanje zaklopke provodi se u peći s T-kanalom s vodoravnim zračnim strujanjem prema slici 1 koja čini sastavni dio ovog Naputka.
 • Dimenzije peći za ispitivanje moraju se prilagoditi dimenzijama ispitnog uzorka tako da se na mjernim mjestima unutar peći (označenim na slici 1) postignu temperature prema međunarodnoj normi ISO 834 ili normi U.J1.070.
 • Zaklopka se mora ugraditi u zid ispitne peći onako kako će se ugraditi u zid građevinskog objekta, i to tako da je uređaj za zatvaranje zaklopke u ispitnoj peći.
 • Zid ispitne peći u koji se ugrađuje zaklopka mora imati otpornost prema požaru jednaku ili veću od otpornosti koja se traži za zaklopku.
 • Ovisno o upotrijebljenom materijalu debljine zida ne smiju biti manje od:

- 12 cm za beton,
- 15 cm za plinobetone i pjenobetone,
- 12 cm za opeku.

 • Nakon mokrog načina ugradnje zaklopke u zid ispitne peći mora se uspostaviti vlažnosno stanje kakvo je u laboratorijskim uvjetima (taj postupak traje najmanje 14 dana).
 • Prije početka ispitivanja zaporni dio zaklopke mora biti u otvorenom položaju. Element za aktiviranje mora proraditi kod temperature od 70 do 75oC iznad temperature okoline.
 • Tijekom ispitivanja u peći se mora održavati pretlak od 10 + 2 Pa u odnosu na tlak u laboratoriju.
 • Razvijanjem dima u peći očevidom treba provjeriti da zaklopka kao element zaštite od požara ne prepušta dimne plinove.
 • Provjera očevidom obavlja se tijekom ispitivanja dva puta, i to po završetku prve i druge trećine vremena predviđene vatrootpornosti zaklopke.
 • S vanjske strane ispitne peći mora se mjeriti temperatura T-kanala ili kućišta zaklopke i temperatura zraka koji izlazi iz T-kanala na mjernim mjestima prema slici 1.
 • Zaklopka mora za vrijeme ispitivanja biti izdržljiva i spriječili prolaz požara i dima. Na strani neizloženoj požare (na mjernim mjestima prema slici 1) temperatura ne smije nigdje porasti više od 180oC u odnosu na početnu.
 • Zaklopke se svrstavaju u klase otpornosti prema požaru od 30, 60 i 90 minuta. To je vrijeme unutar kojega je spriječen prolaz požara i dima kroz zaklopku i porast temprature na požaru neizloženoj strani zaklopke preko dozvoljene granične vrijednosti.
 • Rezultati dobiveni u ispitivanju vrijede za sve jednako izrađene zaklopke koje imaju površinu presjeka strujanja zraka manju od ispitanog uzorka ili do 50% veću od njega. Kod toga ni jedna stranica zapornog dijela zaklopke ne smije biti više od 30% dulja od ispitanog uzorka.

  Izvještaj o ispitivanju mora obuhvatiti:

 • 1. Naziv ispitnog laboratorija i adresu
 • 2. Oznake izvještaja o ispitivanju
 • 3. Naziv podnositelja zahtjeva
 • 4. Datum ispitivanja
 • 5. Naziv proizvođača
 • 6. Naziv uvoznika
 • 7. Oznaku tipa proizvoda
 • 8. Naziv proizvoda
 • 9. Ovjerenu tehničku dokumentaciju:

a) crtež proizvoda - na kojem je prikazano izvedbeno stanje proizvoda u odnosu na zahtijevana svojstva otpornosti prema požaru
b) crteže svih detalja za osiguranje bitnih zahtjeva proizvoda koji se tiču otpornosti prema požaru
c) podatke o upotrijebljenim materijalima uz naznaku komercijalnog imena materijala, imena proizvođača i norme prema kojoj je materijal izrađen
d) podatke o načinu ugradnje proizvoda

 • 10. Upis metoda i materijala za brtvljenje zaklopke unutar zida ispitne peći
 • 11. Podatke (dijagrame, zapise i sl.) o temperaturi u peći, tlaku u peći i temperaturama izmjerenim svim termoparovima izvan peći
 • 12. Razdoblje od početka ispitivanja do zatvaranja zaklopke
 • 13. Svako zapažanje tijekom ispitivanja, posebno ona koja se tiču oštećenja spojeva između zaklopke i spojnog kanala, oštećenja sklopa zaklopke i oštećenja konstrukcije općeg mjernog uređaja
 • 14. Utvrđenu otpornost zaklopke prema požaru
 • 15. Potpis sudionika u ispitivanju
 • 16. Oznaku norme ili drugog normativnog dokumenta po kojem je ispitivanje izvršeno
 • 17. Datum izdavanja izvještaja o ispitivanju
 • 18. Broj i datum rješenja o ovlaštenju
 • 19. Izjavu da se rezultati ispitivanja odnose samo na ispitane uzorke
 • 20. Izjavu da se dijelovi izvještaja o ispitivanju ne smiju umnožavati bez pismenog odobrenja ispitnog laboratorija.

 Slika 1.


www.zastita.com.hr