Za radno mjesto "Viši stručni savjetnik - programer"

Na temelju odredbe čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br.: 24/17, 47/18 i 2/19), odredbe čl. 5. Pravilnika o radu, KLASA: 007-02/13-01/02, UR.BROJ: 363-02-13-4-3 od 12.7.2013., KLASA: 007-02/14-01/02, URBROJ: 363-02/01-14-8-9 od dana 24.10.2014., Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova u Stručnoj službi Hrvatske vatrogasne zajednice, KLASA: 007-02/19-01/02, URBROJ: 363-02-19-9 od dana 10.7.2019., Hrvatska vatrogasna zajednica raspisuje ponovni

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

            Viši stručni savjetnik – programer

- jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseci

Uvjeti:

Stručna sprema – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili završeni integrirani preddiplomski i specijalistički diplomski stručni studij tehničkih ili prirodnih znanosti (VSS)

Radno iskustvo u struci – poželjno radno iskustvo u trajanju od 1 god.

Posebna znanja – programiranje i održavanje računalnih sustava, poznavanje engleskog jezika, poželjni vozački ispit "B" kategorije, poželjno vatrogasno znanje

 

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:

  • životopis
  • presliku diplome
  • presliku domovnice
  • dokaz o ukupnom radom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
  • presliku uvjerenja da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan/a za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci)

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08), na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti dokaz (rješenje ili potvrdu) o priznatom pravu.

Kandidat/kinja koja ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i sve propisane dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji/e ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.

Mjesto i vrijeme testiranja bit će objavljeni na web stranici Hrvatske vatrogasne zajednice www.hvz.hr

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu za natječaj.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb, Selska cesta 90a, s naznakom:

- „Javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave prema uvjetima iz javnog natječaja neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima.

Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatske vatrogasne zajednice, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na portalu Moj posao.

Sve obavijesti vezane uz tijek javnog natječaja bit će objavljene na internetskoj stranici www.hvz.hr.