Tajnik Stručne službe Hrvatske vatrogasne zajednice – rukovoditelj Odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova - jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti:
Stručna sprema –diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje pravnih znanosti (VSS)
Radno iskustvo u struci – 1 god.
Posebna znanja – poznavanje rada na računalu, poželjno poznavanje jednog stranog jezika (engleski ili njemački), vozački ispit „B“ kategorije
Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08), na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.

Opis poslova:
- odgovoran je za provedbu općih, pravnih i kadrovskih poslova u Stručnoj službi HVZ,
- obavlja stručne i organizira administrativne poslove za sjednice Skupštine, Predsjedništva, odbore Predsjedništva, Kolegija Predsjedništva, Nadzornog odbora te Suda časti HVZ,
- prati odluke i zaključke Skupštine, Predsjedništva, odbora Predsjedništva, Kolegija Predsjedništva, Nadzornog odbora i Suda časti HVZ, te pravovremeno poduzima radnje za njihovu provedbu,
- koordinira radom VZŽ/VZGZ pri obavljanju stručnih poslova,
- koordinira radom Odbora za organizacijska i financijska pitanja,
- odgovoran je za pripremu i provođenje postupka javne nabave,
- odgovoran je za usklađenje akata HVZ s propisima iz radnog zakonodavstva,
- proučava i stručno obrađuje pitanja iz djelokruga Stručne službe HVZ,
- sudjeluje u radu tijela HVZ,
- u suradnji s nadležnim rukovoditeljem, priprema i usklađuje poslove u Stručnoj službi HVZ,
- prati propise koji određuju vatrogasnu djelatnost, te propise iz radnog zakonodavstva i javne nabave,
- predlaže izmjene i dopune, priprema prijedloge izmjena i dopuna zakona i podzakonskih akata iz nadležnosti HVZ,
- predlaže ustrojstvene i kadrovske promjene u Stručnoj službi HVZ,
- u suradnji s predsjednikom i načelnikom predlaže Predsjedništvu opće akte o radnim odnosima,
- priprema ugovore,
- priprema izvješća i materijale za sredstva informiranja (Internet stranicu HVZ, Vatrogasni vjesnik) iz djelokruga rada Stručne službe HVZ,
- obavlja i druge poslove po nalogu nadležnog rukovoditelja.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku domovnice
- dokaz o ukupnom radom stažu (elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO)
- presliku uvjerenja da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak i da nije osuđivan/a za kaznena djela (ne starije od 6 mjeseci)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti dokaz (rješenje ili potvrdu) o priznatom pravu.

Za kandidate/kinje prijavljene na natječaj koji/e ispunjavanju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima.
Mjesto i vrijeme testiranja bit će objavljeni na web stranici Hrvatske vatrogasne zajednice www.hvz.hr najmanje 8 dana prije testiranja.
Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu za natječaj.

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Hrvatska vatrogasna zajednica, Zagreb, Selska cesta 90a, s naznakom „Prijava za javni natječaj – Tajnik Stručne službe HVZ – ne otvaraj“ .

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave prema uvjetima iz javnog natječaja neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima.

Javni natječaj objavljuje se u Narodnim novinama, na web stranici i oglasnoj ploči Hrvatske vatrogasne zajednice, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na portalu Moj posao.

Sve obavijesti vezane uz tijek javnog natječaja bit će objavljene na internetskoj stranici www.hvz.hr.

Hrvatska vatrogasna zajednica